Informace

 

Obchodní podmínky

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

Základní údaje

Provozovatel obchodu: Forkeramic,s.r.o
Sídlo: Trnava 270,67401 Trnava-Třebíč 1
IČO: 04368142
DIČ: CZ204368142
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89552

Bankovní spojení:
ČSOB a.s 271687975/0300

e-mail:  info@forkeramic.cz
tel.: +420 777288660

 

1. Vymezení pojmů

1.1.„Prodávajícím“ je obchodní společnost Forkeramic,s.r.o , se sídlem Trnava 270,67401 Trnava-Třebíč 1, IČO:04368142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka  89552. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.2.„Kupujícím“ je osoba, která má zájem uzavřít nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku nebi přímo.
1.3.„Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
1.4.„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
1.5.„Smluvními stranami“ jsou Prodávající a Kupující.
1.6.„Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

2. Všeobecná ustanovení

2.1.Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží přímo v klientských centrech Prodávajícího či s využitím prostředků komunikace na dálku v internetovém obchodě na adrese www.forkeramic.cz provozovaném Prodávajícím (dále jen „Internetový obchod“), a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při uzavření a plnění každé jednotlivě uzavřené Smlouvy.
2.2.Veškeré Smlouvy a právní poměry z nich vzešlé se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“). Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se Smlouvy a právní poměry z nich vzešlé rovněž ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a jinými právními předpisy na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím Podnikatel, ustanovení týkající se Spotřebitelů se neuplatní.
2.3.Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součásti každé uzavřené Smlouvy.
2.4.Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud pro potřeby Kupujícího vznikne překlad textu Smlouvy do cizího jazyka, potom platí, že nejde o platné znění Smlouvy a že v případě sporů je vždy rozhodující znění Smlouvy v českém jazyce.

 

3. Uzavření Smlouvy

3.1.Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje informace o sortimentu (vystaveném zboží) Prodávajícího určeného k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Informace o vystaveném zboží Prodávajícího jsou nezávazné a nejsou návrhem na uzavření Smlouvy. Prodávající není povinen akceptovat objednávku Kupujícího a uzavřít Smlouvu ohledně vystaveného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.Návrhem na uzavření Smlouvy (nabídkou) je objednávky Kupujícího dle čl. 3.2.3. těchto Obchodních podmínek. Smlouva je uzavřena až akceptací Objednávky Prodávajícím dle čl. 3.7. těchto Obchodních podmínek.
3.3.Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

3.3.1.druh a množství objednávaného zboží (objednávané zboží Kupující vloží do elektronického nákupního košíku klepnutím na tlačítko „objednat“),
3.3.2.způsob úhrady ceny objednávaného zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „Objednávka“).
3.4.Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
3.5.3.5. Zaškrtnutím příslušného vyplňovacího políčka a odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před odesláním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na  www.forkeramic.cz
3.6.Doručení Objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) Prodávající Kupujícímu neprodleně potvrdí, a to prostřednictvím informativního automaticky generovaného e-mailu odeslaného na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Prodávající neodpovídá za nesprávně uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího.
3.7.Prodávající po doručení Objednávky vyhodnotí její obsah a možnosti dodání objednaného zboží. Smlouva je případně uzavřena až doručením výslovné akceptace Objednávky (souhlasu s návrhem Smlouvy) Kupujícímu. V případě nákupu zboží v Internetovém obchodu je okamžikem výslovné akceptace Objednávky okamžik doručení emailové zprávy Kupujícímu, obsahující popis stavu Objednávky jako „Vyřizuje se“. Součástí akceptace objednávky je zároveň i předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Předpokládaný termín dodání je udáván v pracovních dnech a je závislý na možnostech dodavatele; termín dodání bude upřesněn a oznámen Kupujícímu dodatečně.
3.8.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě, že se bude jednat o zřejmou chybu ve výši ceny v porovnání s tím, za kolik se totožné nebo obdobné zboží prodává v daném místě a čase.
3.9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese sám Kupující.

 

4. Smluvní vztahy se spotřebiteli

4.1. Sdělení před uzavřením smlouvy

4.1.1.Náklady na prostředky komunikace na dálku se v případě internetového či telefonního připojení neliší od základní sazby Vašeho operátora. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká příp. smluvní přepravy.
4.1.2.Prodávající požaduje úhradu ceny před převzetím zboží Spotřebitelem od Prodávajícího; případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Spotřebitele na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.
4.1.3.Ceny zboží v Internetovém obchodu jsou uváděny včetně i bez DPH a jsou konečné. Nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy a převzetí zboží.
4.1.4.Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
4.1.5.Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v zákoně a v čl. 3.3. těchto Obchodních podmínek; pro odstoupení lze využít a dostupný na internetových stránkách Prodávajícího.
4.1.6.V případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Spotřebitel i náklady Prodávajícího spojené s navrácením zboží dle čl. 4.2.8.;
4.1.7.Spotřebitel může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Uzavřená smlouva bude u Prodávajícího uložena v elektronické podobě; Prodávající k ní může Spotřebiteli na jeho žádost umožnit přístup.
4.1.8.Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

4.2. Odstoupení od Smlouvy

4.2.1.Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od Smlouvy do 14 dní, která běží, jde-li o:
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
4.2.2.Kromě ustanovení čl. 4.2.1. těchto Obchodních podmínek má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit i v případě, že dojde k podstatnému zvýšení ceny zboží dle čl. 3.8. těchto Obchodních podmínek.
4.2.3.V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem je Spotřebitel povinen kontaktovat Prodávajícího a písemně mu oznámit, že od Smlouvy odstupuje. Spotřebitel při odstoupení uvede číslo Smlouvy nebo číslo Objednávky, datum uzavření Smlouvy a číslo bankovního účtu, na který chce vrátit zaplacenou cenu.
4.2.4.Pro účely odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít i formulář, který je umístěn na internetových stránkách Internetového obchodu .  Prodávající povinen mu přijetí formuláře neprodleně 
4.2.5.Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží.
4.2.6.V případě, že Spotřebitel využije svého práva odstoupit od Smlouvy v okamžiku, kdy je mu Prodávajícím doručeno objednané zboží, tedy odmítne doručené zboží převzít, je Spotřebitel povinen vyplnit a podepsat vratný list, který mu při té příležitosti Prodávající předloží.
4.2.7.V případě, že Spotřebitel v jakémkoliv případě využije svého práva odstoupit od Smlouvy, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení na vlastní náklad vrátit Prodávajícímu zboží, a to na adresu: Forkeramic,s.r.o Trnava 270,67401 Trnava-Třebíč 1
4.2.8.V případě, že Spotřebitel není schopen v uvedené lhůtě sám zboží vrátit , odveze zboží sám Prodávající na žádost Kupujícího; v takovém případě je Spotřebitel povinen uhradit veškeré náklady, které Prodávajícímu prokazatelně vznikly v souvislosti s vrácením zboží.
4.2.9.V případě, že vyjde najevo, že si Spotřebitel objednané zboží nechal doručit i přesto, že již před započetím s doručováním zboží věděl, že od Smlouvy v rozsahu tohoto zboží odstoupí, a Prodávajícího na tuto skutečnost před započetím s doručováním neupozornil, respektive Spotřebitel od Smlouvy neodstoupil před započetím s doručováním zboží, vyhrazuje si Prodávající právo domáhat se na Spotřebiteli zaplacení náhrady nákladů spojených s doručováním tohoto zboží Spotřebiteli, jakož i nákladů vzniklých spojených s vrácením tohoto zboží a Spotřebitel se zavazuje mu tyto náklady zaplatit.
4.2.10.V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu odpovídající ceně zboží jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno.
4.2.11.Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na cenu zboží, která má být Spotřebiteli vrácena. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou cenu.
4.2.12.Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
4.2.13.V případě odstoupení Spotřebitele od Smlouvy je Prodávající povinen vrátit Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které mu Spotřebitel poskytl, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
4.2.14.Na cenu, která má být Spotřebiteli vrácena dle čl. 4.2.13. těchto Obchodních podmínek, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.) ve smyslu čl. 4.2.8., náklady spojené s doručováním zboží Spotřebiteli ve smyslu čl. 4.2.9., případně cenu dárků a jiných poskytnutých hodnot dle čl. 4.2.12. těchto Obchodních podmínek.
4.2.15.V případě odstoupení Spotřebitele od Smlouvy není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
4.2.16.Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, že bude v mezidobí zjištěno, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Spotřebitele a dohodne se s ním na dalším postupu.
4.2.17.Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené Smlouvy, pokud Spotřebitel v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené Smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k Prodávajícímu.
4.2.18.V případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy podle čl. 4.2.16. nebo v čl. 4.2.17. těchto Obchodních podmínek, má Spotřebitel právo na vrácení peněžních prostředků, které předtím poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Spotřebitel má právo zejména na vrácení záloh na dodání zboží a na vrácení ceny, pokud byla placena předem.

 

4.3. Smluvní sankce

 V případě prodlení Spotřebitele se zaplacením ceny zboží je Spotřebitel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení ceny.

 

5. Smluvní vztahy s Podnikateli

5.1. Odstoupení od Smlouvy

5.1.1.Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené Smlouvy, i bez uvedení důvodu, a to až do okamžiku doručení zboží Podnikateli.
5.1.2.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě, že se bude jednat o zřejmou chybu ve výši ceny v porovnání s tím, za kolik se totožné nebo obdobné zboží prodává v daném místě a čase. V případě, že by tato změna zboží znamenala podstatné zvýšení ceny, má Podnikatel právo od Smlouvy odstoupit.
5.1.3.Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, pokud Podnikatel v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené Smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k Prodávajícímu.
5.1.4.V případě, že dojde k situaci uvedené v čl. 5.1.1. až 5.1.3. těchto Obchodních podmínek, má Podnikatel právo na vrácení peněžních prostředků, které předtím poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Podnikatel má právo zejména na vrácení záloh na dodání zboží a na vrácení ceny, pokud byla placena předem.

 

5.2. Smluvní sankce

5.2.1.Pokud Podnikatel odmítne převzít zboží, které mu Prodávající v souladu se Smlouvou dodal, je Podnikatel okamžikem odmítnutí v prodlení s převzetím zboží a vzniká mu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý den prodlení až do převzetí zboží. Smluvní pokutou, ani jejím zaplacením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s odmítnutím Podnikatele převzít zboží, zejména pak nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží zpět do skladu Prodávajícího a s uskladněním zboží.
5.2.2.V případě prodlení Podnikatele se zaplacením ceny zboží je Podnikatel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení ceny.

 

5.3. Povinnost součinnosti Podnikatele

5.3.1.Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k situaci, že Prodávající bude povinen vrátit Podnikateli cenu zboží nebo zaplatit jakoukoliv jinou peněžitou platbu, je Podnikatel povinen oznámit písemně Prodávajícímu číslo bankovního účtu a jiné potřebné údaje pro uskutečnění bezhotovostní platby; jiný způsob platby než na bankovní účet sdělený Prodávajícímu Podnikatelem je možný pouze s přechozím písemným souhlasem Prodávajícího.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1.Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí Kupujícím:
 • má jakost a vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly; pokud takové ujednání chybí, tak jakost a vlastnosti popsané Prodávajícím nebo výrobcem nebo jeho zástupcem, případně jakost a vlastnosti, které Kupující mohl důvodně očekávat s ohledem na povahu zboží nebo reklamu zboží;
 • je vhodné pro účel, který Prodávající uvádí, případně k účelu, ke kterému se dané zboží obvykle používá;
 • je dodáno v množství, míře nebo hmotnosti dle Smlouvy.
6.2.Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
6.3.V případě, že zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vady a tyto vady představují podstatné porušení Smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vad opravou zboží;
 • na přiměřenou slevu z ceny zboží;
 • odstoupit od Smlouvy.
6.4.Spolu s oznámením vady je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
6.5.Neodstraní-li Prodávající vady v případě podstatného porušení Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z  ceny zboží nebo od Smlouvy odstoupit. Pokud Kupující spolu s oznámením vady zboží nezvolí jedno z uvedených práv, má v souladu s ustanovením § 2106 NOZ pouze práva, která by mu vznikla v případě, že vady zboží by představovaly nepodstatné porušení Smlouvy dle čl. 6.6. těchto Obchodních podmínek.
6.6.V případě, že zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vady a tyto představují nepodstatné porušení Smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vad způsobem dle úvahy Prodávajícího;
 • na přiměřenou slevu z ceny zboží.
6.7.Neodstraní-li Prodávající vady zboží v případě nepodstatného porušení Smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li vady zboží odstranit, může Kupující požadovat slevu z ceny zboží nebo od Smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn provedenou volbu bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit.
6.8.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud Prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li Kupující opak.
6.9.Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však před použitím zakoupeného zboží, a pokud jde o vady skryté, tak bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží.
6.10.Kupující je povinen nejpozději zároveň s uplatněním práva z vad zboží doručit na vlastní náklady .
6.11.Prodávající posoudí reklamované vady zboží a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, a to pokud možno neprodleně. Pokud nebude reklamace vyřízena na místě výměnou vadného zboží, sepíše Prodávající s Kupujícím o provedené reklamaci reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady a způsob a očekávaný termín vyřízení reklamace.
6.12.V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).
6.13.V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, přechází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího.
6.14.V případě, že Prodávající bude povinen z titulu vad zboží vrátit Kupujícímu peněžní částku odpovídající ceně zboží nebo její části, bude tato peněžní částka vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího. Kupující je v této souvislosti povinen Prodávajícímu sdělit číslo bankovního účtu a jiné potřebné údaje pro uskutečnění bezhotovostní platby; jiný způsob platby než na bankovní účet sdělený Prodávajícímu Kupujícím je možný pouze s přechozím písemným souhlasem Prodávajícího.
6.15.Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo které s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy nebo které sám způsobil.
6.16.Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že vady zboží byly způsobeny postupem Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu poskytl Kupující nebo při využití věci poskytnuté Prodávajícímu Kupujícím, pokud Kupující, i přes upozornění Prodávajícího na nevhodnost návrhu, vzorku, podkladu či jiné poskytnuté věci, trval na jím požadovaném postupu, respektive na použití poskytnuté věci.
6.17.Vyplývá-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o dodání zboží, že Prodávající dodal menší množství věcí, než jaké bylo objednáno, pak ve vztahu k tomuto chybějícímu zboží nemá Kupující práva z vadného plnění.

 

7. Záruka za jakost

7.1.Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 24 měsíců („záruční doba“), která se vztahuje pouze na skryté vady zboží spočívající ve vadě materiálu. Je-li ze strany Prodávajícího stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu záruku za jakost v této délce. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.
7.2.Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. V případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet samostatně ode dne převzetí dodávky zboží.
7.3.V případě, že se v průběhu záruční doby projeví skrytá vada zboží, vady budou přednostně odstraněny tím, že Prodávající dodá Kupujícímu nové zboží za tu část zboží, která je vadou postižena. Pokud nebude s ohledem k okolnostem možné odstranit vady zboží způsobem dle předchozí věty, budou vady odstraněny opravou věci nebo bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z ceny zboží, a to dle úvahy Prodávajícího.
7.4.Kupující je povinen oznámit vady zboží, na které se vztahuje záruka, obdobným způsobem uvedeným v čl. 6.10. těchto Obchodních podmínek.
7.5.Záruka za jakost se vztahuje pouze na vady zboží spočívající ve vadě materiálu. Záruka se nevztahuje zejména na:
 • závady vzniklé špatným, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením či užíváním;
 • opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním;
 • vady zboží, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo které s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy nebo které sám způsobil;
 • vady vzniklé vnějšími vlivy, zejména v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, extrémních povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1.Informace o Kupujícím, který je fyzickou osobou, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zaškrtnutím příslušného vyplňovacího políčka a odesláním Objednávky Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do Objednávky, a to pro účely jednání o návrhu Smlouvy, plnění Smlouvy, jakož i plnění povinností a výkon práv z případného porušení Smlouvy a dále pro účely nabízení obchodu a služeb až do doby případného odvolání souhlasu.
8.2.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.3.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele a to především subjektům nezbytným pro kvalitní vyřízení objednávky, doručení zboží a zjištění spokojenosti zákazníků.
8.4.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícím jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
8.5.Jednotlivé Smlouvy jsou po svém uzavření spolu s objednávkami Kupujícího Prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1.Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění dle čl. 4.2.12., které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele vyplývající z vadného plnění nebo záruky za jakost.
9.2.Odchylně od ustanovení § 573 NOZ si Smluvní strany pro účely doručování výslovně sjednávají, že dokument odeslaný doporučenou zásilkou nebo zásilkou na doručenku nebo jiným obdobným způsobem prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Smluvní strany uvedenou v této smlouvě, na adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku nebo na jinou písemně sdělenou adresu pro doručování je doručen 3 (třetí) den následující po předání takové zásilky k přepravě, ledaže bude prokázán dřívější den doručení. Tato fikce doručení se za splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení uplatní též v případě, že se zásilka z jakéhokoliv důvodu vrátí zpět odesílateli jako nedoručená nebo nedoručitelná, a to včetně důvodu, že byla adresátem nepřevzata, odmítnuta nebo nevyzvednuta po uložení anebo že se adresát v místě nezdržuje. Tím není dotčena možnost doručení dokumentů jinými prostředky.
9.3.V souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu je dána místní příslušnosti Okresního soudu Třebíč  jako soudu prvního stupně pro projednání a rozhodnutí veškerých sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – Podnikatelem ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti; v případě, kdy je k projednání a rozhodnutí takového sporu věcně příslušný krajský soud, je místně příslušným Okresní soud v Třebíči.
9.4.Tyto Obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách  www.forkeramic.cz a je tak umožněna jejich archivace i reprodukce Kupujícím.
9.5.Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky Prodávající zpřístupní na internetových stránkách forkeramic.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
9.6.V případě, že některá část těchto Obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
9.7.Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2016

 

Forkeramic,s.r.o